Home / Hồ Trang Học Hay

Hồ Trang Học Hay

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 11: Our Greener World – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 11 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-11-our-greener-world-hoc-hay-13.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-11-our-greener-world-hoc-hay-11.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 11 các bạn nhé! Listen and Read Mi: Hi, Nick. Nick: Hello, …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 10: Our Houses in the Future – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 10: Our Houses in the Future – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 10 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-10-our-houses-in-the-future-hoc-hay-12.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-10-our-houses-in-the-future-hoc-hay-10.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 10 các bạn nhé! Listen and Read Nick: What …

xem blog

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the World – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 9: Cities of the World – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 9 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-9-cities-of-the-world-hoc-hay-11.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-9-cities-of-the-world-hoc-hay-9.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 9 các bạn nhé! Listen and Read Mai: What nice …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 8: Sports and Games – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 8: Sports and Games – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 8 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-8-sports-and-games-hoc-hay-10.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-8-sports-and-games-hoc-hay-8.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 8 các bạn nhé! Listen and Read  Duong: Wow! This gym is …

xem blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 7: Television – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 7: Television – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 7 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-7-television-hoc-hay-9.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-7-television-hoc-hay-7.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 7 các bạn nhé! Listen and Read Phong: What are you doing tonight, Hung? …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 6: Our Tet Holiday – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 6: Our Tet Holiday – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 6 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-6-our-tet-holiday-hoc-hay-8.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-6-our-tet-holiday-hoc-hay-6.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 6 các bạn nhé! Listen and Read Interviewer: Welcome back to …

xem blog

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders of the World

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 5: Natural Wonders of the World – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 5 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-5-natural-wonders-of-the-world-hoc-hay-7.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-5-natural-wonders-of-the-world-hoc-hay-5.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 5 các bạn nhé! Listen and Read Vy: Hello, …

xem blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 4: My Neighbourhood – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 4: My Neighbourhood – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-4-my-neighbourhood-hoc-hay-5.html https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-4-my-neighbourhood-hoc-hay-5.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 4 các bạn nhé! Listen and Read Phong: Wow! We’re in Hoi …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 – Unit 3: My Friends

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 3: My Friends – HocHay   Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 3 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-3-my-friend-hochay-4.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-3-my-friends-hoc-hay-3.html Listen and Read Phuc: This is a great idea, Duong. I love picnics! Duong: Me too, Phuc. I think Lucas …

xem blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 2: My Home – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 6 – Unit 2: My Home – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 6 – Unit 2 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-6-unit-2-my-home-hoc-hay-3.html https://hochay.com/tieng-anh-lop-6-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-6-unit-2-my-home-hoc-hay-2.html  Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 6 Unit 2 các bạn nhé! Listen and Read Mi: Wow. That room looks so …

xem blog