Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Nói “vừa… đã…” bằng tiếng Anh thế nào?

Nói “vừa… đã…” bằng tiếng Anh thế nào?

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Có ba cách nói sau đây:

○ No sooner had I put the book on the table than I forgot about it.

○ Hardly had I put the book on the table when I forgot about it.

○ As soon as I put the book I the table, I forgot about it.

About admin

Check Also

Any đi với danh từ số ít hay nhiều?

Cách dùng Any như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *