Home / Cộng đồng học tiếng Anh / Any đi với danh từ số ít hay nhiều?

Any đi với danh từ số ít hay nhiều?

1. Thứ nhất, any có thể dùng với trong câu hỏi hay câu phủ định để chỉ một số lượng thứ gì đó, bất kể ít hay nhiều.

Lúc đó, ta có hai trường hợp:

a) Nếu any đi với danh từ không đếm được thì phải là số ít (tất nhiên). Ví dụ:

○ I don’t have any wine.
○ Do you have any rice?

b) Nếu any đi với danh từ đếm được thì phải là số nhiều. Ví dụ:

○ I don’t have any chairs.
○ Do you have any pens?

2. Thứ hai, any có thể dùng để chỉ một thứ gì đó, bất kể là thứ nào (mang nghĩa ”bất kì cái nào”).

Lúc đó, any luôn đi với danh từ số ít. Ví dụ:

○ Choose any color you like.
Chọn bất kì màu nào bạn thích.

○ Any normal person would think this is impossible.
Bất kì một người bình thường nào cũng sẽ nghĩ việc này là không thể.

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About admin

Check Also

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P2)

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những …